Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Podhradie pri Prievidzi.

Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty je do 31. januára 2019 Vytlačiť
 

DZN

Ak ste v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť, resp. ste nejakú skolaudovali a máte ju k 1. januáru 2019 zapísanú v katastri nehnuteľností, vzniká vám povinnosť podať najneskôr  do 31. januára 2019 daňové priznanie k dani z nehnuteľností ... Uvedená povinnosť sa netýka len tých fyzických a právnických osôb, ktorým pribudla nehnuteľnosť, ale aj tých, u ktorých nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku.

 

Čo je daň z nehnuteľností

je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Kto je správcom dane z nehnuteľností

správcom dane z nehnuteľností je obec (mesto), v katastrálnom území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. 

Čo zahŕňa daň z nehnuteľností

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Ďalej je potrebné nahlásiť aj zmeny v oblasti dane za psa. 
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov . Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie

fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2018:
−  nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2019 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
−  predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2019 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
−  nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napr. zmena výmery pozemkov).

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu a daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Pozn.: Spoluvlastníkov môže zastupovať jeden z nich, ak sa tak všetci dohodnú a daňové priznanie podá tento zástupca, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom daňovom priznaní.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne, a daňové priznanie podáva jeden z manželov.

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Zároveň  upozorňujeme, že v súvislosti s nadobudnutím účinnosti novely č. 268/2014 Z. z. platnej od 15. 10. 2014 nastala nasledovná zmena: pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Tlačivo  priznana nájdete v sekcií tlačivá: http://www.podhradie.eu/tlaciva.html


 
 

dnes je: 26.6.2019

meniny má: Adriána

Ján BORKO: 0903 681 361
Tomáš MASARIK - TOMFEK: 0949 622 353

webygroup

Úvodná stránka